پیشگیری از زانو درد پوشیدن کفش مناسب، کاهش وزن و داشتن تحرک-min

پیشگیری از زانو درد پوشیدن کفش مناسب، کاهش وزن و داشتن تحرک