بالا آوردن پا به صورت صاف برای درگیر کردن عضلات چهار سر ران -min

ورزش مناسب برای صدادادن و تق تق زانو