بالا آوردن مستقیم پا-min – Copy

بالا آوردن مستقیم پا