نشستن به شکل W-min

 چگونه می‌توان از ضربدری شدن زانوها جلوگیری کرد؟