حرکت کردن به طرفین توسط طناب کشی-min

حرکت کردن به طرفین توسط طناب کشی