بالا آوردن پا به صورت صاف-min

بالا آوردن پا به صورت صاف