علت ناپایداری و خالی کردن زانو چیست؟-min

علت ناپایداری و خالی کردن زانو چیست؟