صدا دادن زانو چگونه تشخیص داده می‌شود؟-min

صدا دادن زانو چگونه تشخیص داده می‌شود؟