خالی کردن زانو، در رفتگی یا دررفتگی ناقص-min

خالی کردن زانو، در رفتگی یا دررفتگی ناقص