صدا دادن و تق تق زانو نشانه چیست؟-min

صدا دادن و تق تق زانو نشانه چیست؟