زمان بهبودی بعد از جراحی رباط صلیبی چقدر است؟-min

زمان بهبودی بعد از جراحی رباط صلیبی چقدر است؟