چه مدت بعد از عمل باید از عصا استفاده کنم؟-min

چه مدت بعد از عمل پارگی مینیسک زانوباید از عصا استفاده کنم؟