آیا به فیزیوتراپی احتیاج دارم؟-min

پارگی مینیسک زانو آیا برای درمان پارگی مینیسک زانو فیزیوتراپی احتیاج دارم؟