درمان انواع شکستگی کشکک زانو با فیزیوتراپی، بریس و ورزش زانو