مارش مفصل ران در حالت نشسته-min

مارش مفصل ران در حالت نشسته برای تقویت عضلات چهار سر ران س ته